RODO

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Grudziądzki Klub Sportowy “Olimpia” w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 14 , 86-300 Grudziądz, tel. 56 461 16 67, adres e- mail: gks.olimpia@onet.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych do publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia w Grudziądzu pod adresem www.gksolimpiagrudziadz.pl oraz FanPage Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia w Grudziądzu portalu społecznościowego Facebook pod adresem www.facebook.com/GKSOlimpiaGrudziadz, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym art. 21b (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1398).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Okres przechowywania wynosi 5 lat. 
 4. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Skip to content